Những Lý Do Để Hãnh Diện Là Người Công Giáo! The Reasons Why It Is Great to Be Catholic!

Chúng ta chuẩn bị chào đón các em học sinh và các thầy cô trở lại khai giảng các lớp giáo lý. Các phòng học đang được tân trang và quét dọn, tẩy rửa và sát trùng để bảo đảm an toàn vệ sinh khi các em đến lớp. Để khuyến khích các em hăng hái học hỏi về Chúa và truyền thống đức tin Công Giáo, tôi xin chia sẻ vài suy nghĩ về những lý do để hãnh diện chúng ta là người Công Giáo:

 • Giáo Hội Công Giáo là giáo hội duy nhất có thể cho thấy hơn 2,000 năm tuổi và là giáo hội duy nhất có thể xác định là chính Chúa Giê-su đã thiết lập. Thánh Phao-lô nói về giáo hội này khi ngài nói, “chúc tụng tôn vinh ngài trong giáo hội và trong Đức Giê-su Kitô cho mọi thế hệ và cho đến muôn đời” (Eph. 3:21)
 • Giáo Hội Công Giáo không những chỉ là ‘Giáo hội tin vào Thánh Kinh’, nhưng còn là Giáo Hội của Thánh Kinh.”
 • Trải qua hơn 2,000 năm, kể tử thời Đế quốc La Mã, các đế quốc, vương quốc và triều đại các quốc gia đều qua đi, chỉ duy Giáo Hội Công Giáo còn tồn tại.”
 • Giáo Hội Công Giáo là giáo hội duy nhất có thể cho thấy nó bắt đầu như một “hạt cải” trong thời Chúa Giê-su và đã tăng triển thành một cây to để “chim trời có thể đến trú ngụ trên các cành của nó” (Mt 13:31).
 • Chỉ Giáo Hội Công Giáo có thể tỏ cho thấy cùng một lúc là một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, nghĩa là duy nhất trong quản trị và đạo lý, nắm giữ tất cả giáo huấn thánh của Chúa Ki-tô, có thành viên trên khắp thế giới, và có thể tìm lại lịch sử cho đến gốc là Đức Ki-tô và các Tông Đồ.
 • Là Giáo Hội được Đức Ki-tô thiết lập, Giáo Hội Công Giáo xứng đáng là hiền thê của Đức Ki-tô: “Tôi đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Ki-tô, để tiến dâng anh em cho Người như một trinh nữ thanh khiết.” (2Cor 11:2).
 • Là Giáo Hội được thiết lập bởi Đức Ki-tô, Giáo Hội Công Giáo là ‘Thân Thể của Đức Ki-tô’, với Đức Ki-tô là đầu: “Đức Ki-tô là dầu Hội Thánh, thân thể của ngài” (Eph 5:23)
 • Là Giáo Hội được thiết lập bởi Đức Ki-tô, Giáo Hội Công Giáo cũng là “Israen mới của Thiên Chúa” (Gal 6:16).
 • Là Giáo Hội được thiết lập bởi Đức Ki-tô, Giáo Hội Công Giáo là tổ chức của Thiên Chúa mang danh hoàn vũ, không phải là một tổ chức nhân loại mang tên của một nhân vật nào lập nên.

The Reasons Why It Is Great to Be Catholic!

We are getting ready to welcome our students and their catechists back to the new school year for faith formation. The classrooms are being renovated and cleansed, sanitized to keep our children safe as they are about to return to their Sacramental classes. To motivate our children to learn about God and the Catholic Tradition of Faith, I want to share a fews quotes from the book: The Reasons Why It’s Great to Be Catholic!

 • “The Catholic Church is not only a ‘Bible-believing’ church but also the Church of the Bible.”
 • “Being over 2,000 years old, the Catholic Church is the only organized society that has outlasted all other empires, kingdoms and nations since the times of the Roman Empire.”
 • “The Catholic Church is the only church that can show that it is over 2,000 years old and hence the only church that can establish that it was founded by Christ Himself. St. Paul refers to this same Church when he says, “to him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever” (Eph. 3:21).
 • The Catholic Church is the only church that can show it began as the “mustard seed” in the time of Christ and grew into that tree in which all “the birds of the air come and make nests in its branches” (Mt 13:31).
 • Only the Catholic Church can show that it is simultaneously one, holy, catholic and apostolic, that is, one in government and doctrine, possesses all of Christ’ holy teachings, is universal in her membership, and can trace her histotry back to Christ and the Apostles.
 • Being the church founded by Christ, the Catholic Church qualifies to be the one bride of Christ: “I betrothed you to Christ to present you as a pure bride to her one husband” (2Cor. 11:2).
 • Being the Church founded by Christ, the Catholic Church is the ‘Body of Christ’, with Christ as its head: “Christ is the head of the church, his body” (Eph. 5:23)
 • Being the church founded by Christ, the Catholic Church is also the new “Israel of God” (Gal. 6:16).
 • Being the church founded by Christ, the Catholic Church is a divine institution with a universal name, not a human institution bearing the name of its human founder.