Giới thiệu – About Us

Kỷ yếu 30 Năm Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Download – Tải về ở đây [26.60 MB]

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
- Ngày thường: 6:30 a.m ; 6:30 p.m

Thánh Lễ Chúa Nhật
- Thứ Bảy: 6:00 p.m

- Chúa Nhật: 7a.m; 8:30a.m; 10:30a.m

- Lifeteen Mass: 6:00 p.m

Xưng Tội
Ngày thường 30 phút trước lễ
Thứ Bảy 5:00 p.m – 5:45 p.m