Thông Báo 06-12-2020

GIẢI TỘI
Trong mùa Vọng, ngoài các giờ giải tội đã định, các cha sẽ ngồi tòa giải tội thêm sau các thánh lễ sáng và chiều, vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu mỗi tuần.

QUYÊN GÓP LẦN THỨ HAI
Thánh lễ cuối tuần tới, ngày 12-13 tháng 12 năm nay sẽ có quyên góp lần thứ hai cho quỹ Hưu Trí của các tu sĩ nam nữ thuộc các tỉnh dòng.

CẬP NHẬT HÓA DANH SÁCH GIÁO XỨ
Vào dịp lễ Tạ Ơn, văn phòng giáo xứ đã gửi thư của Cha Xứ đến từng gia đình giáo dân để chúc mừng lễ Tạ Ơn và cám ơn những ai đã góp phần vào những sinh hoạt và phụng vụ trong giáo xứ. Chúng tôi đã gửi đi gần 1900 lá thư cho những gia đình hiện có tên trong danh sách giáo xứ. Tuy nhiên, hơn 200 lá thư đã bị bưu điện gửi trả lại. Một lần nữa, chúng tôi xin kêu gọi quý giáo dân giúp chúng tôi một tay để cập nhật hóa danh sách các gia đình trong giáo xứ, bằng cách điền đơn gia nhập giáo xứ lại, nếu:

  1. Quý vị không nhận được thư của Cha xứ,
  2. Quý vị đã nhận được thư gửi đến nhà nhưng không đúng tên gia trưởng hay không đúng địa chỉ, hoặc
  3. Quý vị đã nhận được thư nhưng số người trong gia đình quý vị từ lúc điền đơn đến nay đã thay đổi

Trong hai tháng tới đây, chúng tôi sẽ phải ghi tên tất cả giáo dân của giáo xứ vào hệ thống điện toán của địa phận. Càng nhiều gia đình bao nhiêu thì chúng ta sẽ phải trả thuế hằng năm nhiều bấy nhiêu. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể ghi danh cho gia đình quý vị nếu chúng tôi có tin tức xác thật về gia đình của quý vị. Khi điền đơn, xin ghi rõ lý do cần cập nhật (thí dụ sai địa chỉ, thêm người, gia đình mới, …). Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý vị.