Tham Dự Tích Cực và Hiệu Quả

Sự cao cả của Thánh Lễ sẽ cho chúng ta hiểu sự cần thiết tham dự cách chăm chú và sốt sắng vào Hy tế của Chúa Giê-su. Tôn thờ, yêu mến và thống hối phải chiếm chỗ ưu tiên chắc chắn trong những cảm tình của chúng ta.
Trong một bài suy gẫm rất xúc động mà Công Đồng Vaticano II đã trích và nhấn mạnh, Đức Thánh Cha Pio XII đã diễn tả tình trạng tâm hồn mà người ta phải có khi tham dự Thánh Lễ: Đó là “tình trạng tâm hồn Chúa Cứu Thế khi Ngài hiến tế chính mình- tinh thần khiêm nhượng tùng phục – tinh thần thờ lạy, yêu mến, ngợi khen và cảm tạ dâng lên Thiên Chúa cao cả. Chúng ta phác họa lại trong chính mình điều kiện của lễ vật hy sinh, sự từ bỏ mình, theo giáo huấn của Tin Mừng, nhờ đó chúng ta tự nguyện trở nên một của lễ hy sinh đền tạ, thống hối và thanh tẩy tội lỗi của chúng ta.” Chúng ta hãy tự hỏi mình cách
nghiêm chỉnh xem: Đó có phải là tình trạng tâm hồn khi tham dự Thánh Lễ không?

Sự tham dự thật sự và tích cực Thánh Lễ là điều làm cho chúng ta trở thành của lễ sát tế như Chúa Giê-su. Sự tham dự như thế thành công trong “việc họa lại trong chúng ta những nét đặc trưng chia sẻ đau khổ của Chúa Giê-su” (Pio XII), ban cho chúng ta “một tình bạn thông phần với Chúa Ki-tô trong những đau khổ của Ngài.” Tất cả phần còn lại chỉ là nghi thức phụng vụ, áo khoác bên ngoài. Thánh Gregorio Cả dạy rằng: “Hy tế bàn thờ sẽ được thật sự chấp nhận như một Của Lễ dâng lên Thiên Chúa thay cho chúng ta khi chúng ta tự làm cho mình trở nên Của Lễ.” Như một phần phản ảnh của giáo lý đó, trong những cộng đoàn Ki-tô hữu sơ khai, giáo dân mặc y phục thống hối, hát kinh cầu các thánh, tiến tới bàn thờ để cử hành Thánh Lễ do Đức Giáo hoàng chủ sự. Nếu chúng ta muốn dự lễ với tinh thần đó, chúng ta hãy làm như của mình tâm tình của Thánh Toma Tông đồ khi ngài nói, “Chúng ta hãy đi để có thể cùng chết với Người.” (Ga 11:16).

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 4:30 – 5:30 PM

++++++++