Phụng Vụ Lời Chúa – Gospel Reading

Chúa Nhật 30 Thường niên năm B – 24 tháng 10, 2021

BÀI ĐỌC I: Gr 31, 7-9
“Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”.

Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Ðây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên, ca hát rằng: “Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel”.

Ðây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què quặt, mang thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây. Chúng vừa đi vừa khóc, Ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng, băng qua các suối nước; chúng không phải vấp ngã trên đường đi: vì Ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của Ta. Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. – Ðáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng.” Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. – Ðáp.

3) Lạy Chúa, hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. – Ðáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. – Ðáp.

BÀI ÐỌC II: Dt 5, 1-6
“Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”.

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế, cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như Aaron.

Cũng thế, Ðức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Ðấng đã nói với Người rằng: “Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra Con”. Cũng có nơi khác Ngài phán: “Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”. Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38
Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

TIN MỪNG: Mc 10, 46-52
“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.  Đó là lời Chúa.

Thirtieth Sunday in Ordinary Time – Oct 24, 2021

Reading I:  Jer 31:7-9

        Thus says the LORD:
    Shout with joy for Jacob,
        exult at the head of the nations;
        proclaim your praise and say:
    The LORD has delivered his people,
        the remnant of Israel.
    Behold, I will bring them back
        from the land of the north;
    I will gather them from the ends of the world,
        with the blind and the lame in their midst,
    the mothers and those with child;
        they shall return as an immense throng.
    They departed in tears,
        but I will console them and guide them;
    I will lead them to brooks of water,
        on a level road, so that none shall stumble.
    For I am a father to Israel,
        Ephraim is my first-born.

Responsorial Psalm:  Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6

R. (3)    The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
When the LORD brought back the captives of Zion,
    we were like men dreaming.
Then our mouth was filled with laughter,
    and our tongue with rejoicing.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Then they said among the nations,
    “The LORD has done great things for them.”
The LORD has done great things for us;
    we are glad indeed.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Restore our fortunes, O LORD,
    like the torrents in the southern desert.
Those that sow in tears
    shall reap rejoicing.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Although they go forth weeping,
    carrying the seed to be sown,
They shall come back rejoicing,
    carrying their sheaves.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.

Reading II:  Heb 5:1-6

Brothers and sisters:
Every high priest is taken from among men
and made their representative before God,
to offer gifts and sacrifices for sins.
He is able to deal patiently with the ignorant and erring,
for he himself is beset by weakness
and so, for this reason, must make sin offerings for himself
as well as for the people.
No one takes this honor upon himself
but only when called by God,
just as Aaron was.
In the same way,
it was not Christ who glorified himself in becoming high priest,
but rather the one who said to him:
    You are my son:
        this day I have begotten you;

just as he says in another place:
    You are a priest forever
        according to the order of Melchizedek.

Alleluia:  Cf. 2 Tm 1:10

R. Alleluia, alleluia.
Our Savior Jesus Christ destroyed death
and brought life to light through the Gospel.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel:  Mk 10:46-52

As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd,
Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus,
sat by the roadside begging.
On hearing that it was Jesus of Nazareth,
he began to cry out and say,
“Jesus, son of David, have pity on me.”
And many rebuked him, telling him to be silent. 
But he kept calling out all the more,
“Son of David, have pity on me.”
Jesus stopped and said, “Call him.”
So they called the blind man, saying to him,
“Take courage; get up, Jesus is calling you.”
He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. 
Jesus said to him in reply, “What do you want me to do for you?” 
The blind man replied to him, “Master, I want to see.” 
Jesus told him, “Go your way; your faith has saved you.” 
Immediately he received his sight
and followed him on the way.

Chúa Nhật 31 Thường niên năm B – 31 Tháng 10, 2021

BÀI ĐỌC I: Ðnl 6, 2-6
“Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi”.

Bài trích sách Ðệ Nhị Luật.
Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới răn của Người mà tôi truyền dạy cho các ngươi, cho con cái cháu chắt các ngươi tuân giữ mọi ngày trong đời sống các ngươi, để các ngươi được sống lâu dài.

“Hỡi Israel, hãy nghe đây mà tuân hành các điều Chúa truyền dạy cho ngươi, thì ngươi được phần phúc và sinh sản ra nhiều hơn, như lời Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ngươi đã hứa ban cho ngươi phần đất chảy sữa và mật.

“Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng”. Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47-51ab
Ðáp: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2).

Xướng: 1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa; lạy Chúa là đá tảng, chiến luỹ, cứu tinh. – Ðáp.

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù. – Ðáp.

3) Vạn tuế Thiên Chúa, chúc tụng Ðá Tảng của con, ngợi khen Thiên Chúa là Ðấng cứu độ con. Ngài đã ban cho đức vua được đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngài. – Ðáp.

BÀI ÐỌC II: Dt 7, 23-28
“Vì lẽ Người tồn tại đời đời, nên Người có một chức tư tế hằng hữu”.

Bài trích thư gởi cho tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, có nhiều người làm tư tế (của Giao Ước cũ), vì lẽ sự chết ngăn trở họ tồn tại lâu bền. Còn Ðức Kitô, vì lẽ Người tồn tại đời đời, nên Người có một chức tư tế hằng hữu. Bởi đó, Người có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa, vì Người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta.

Phải, vì chúng ta cần một vị Thượng tế thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi và đã được nâng cao trên các tầng trời. Người không cần phải như các tư tế hằng ngày dâng lên của lễ trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội lỗi dân chúng, vì Người làm việc ấy chỉ có một lần khi hiến dâng chính mình. Vì Lề luật thì đặt những người yếu đuối làm tư tế, còn lời thề có sau Lề luật thì đặt Người Con hoàn hảo làm Thượng tế đến muôn đời. Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 4, 4b
Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.

TIN MỪNG: Mc 12, 28b-34
“Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp:

“Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.
Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.

Thirty-first Sunday in Ordinary Time – Oct 31, 2021

Reading I:  Dt 6:2-6

Moses spoke to the people, saying:
“Fear the LORD, your God,
and keep, throughout the days of your lives,
all his statutes and commandments which I enjoin on you,
and thus have long life.
Hear then, Israel, and be careful to observe them,
that you may grow and prosper the more,
in keeping with the promise of the LORD, the God of your fathers,
to give you a land flowing with milk and honey.

“Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD alone! 
Therefore, you shall love the LORD, your God,
with all your heart,
and with all your soul,
and with all your strength. 
Take to heart these words which I enjoin on you today.”

Responsorial Psalm:  Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51

R. (2)    I love you, Lord, my strength.
I love you, O LORD, my strength,
    O LORD, my rock, my fortress, my deliverer.
R. I love you, Lord, my strength.
My God, my rock of refuge,
    my shield, the horn of my salvation, my stronghold!
Praised be the LORD, I exclaim,
    and I am safe from my enemies.
R. I love you, Lord, my strength.
The LORD lives!  And blessed be my rock!
    Extolled be God my savior.
You who gave great victories to your king
    and showed kindness to your anointed.
R. I love you, Lord, my strength.

Reading II:  Heb 7:23-28

Brothers and sisters:
The levitical priests were many
because they were prevented by death from remaining in office,
but Jesus, because he remains forever,
has a priesthood that does not pass away.
Therefore, he is always able to save those who approach God through him, 
since he lives forever to make intercession for them.

It was fitting that we should have such a high priest:
holy, innocent, undefiled, separated from sinners,
higher than the heavens.
He has no need, as did the high priests,
to offer sacrifice day after day,
first for his own sins and then for those of the people;
he did that once for all when he offered himself. 
For the law appoints men subject to weakness to be high priests,
but the word of the oath, which was taken after the law,
appoints a son,
who has been made perfect forever.

Alleluia:  Jn 14:23

R. Alleluia, alleluia.
Whoever loves me will keep my word, says the Lord;
and my father will love him and we will come to him.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel:  Mk 12:28b-34

One of the scribes came to Jesus and asked him,
“Which is the first of all the commandments?” 
Jesus replied, “The first is this:
Hear, O Israel!
The Lord our God is Lord alone!
You shall love the Lord your God with all your heart,
with all your soul, 
with all your mind,
and with all your strength.

The second is this:
You shall love your neighbor as yourself.
There is no other commandment greater than these.” 
The scribe said to him, “Well said, teacher.
You are right in saying,
‘He is One and there is no other than he.’
And ‘to love him with all your heart,
with all your understanding,
with all your strength,
and to love your neighbor as yourself’
is worth more than all burnt offerings and sacrifices.”
And when Jesus saw that he answered with understanding,
he said to him,
“You are not far from the kingdom of God.” 
And no one dared to ask him any more questions.

ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH GIUSE
Dưới đây là 8 cách để nhận được Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Giuse:

1. Nguyện gẫm 30 phút về Thánh cả
2. Tham dự một ngày tĩnh tâm có bài suy niệm về Thánh Giuse
3. Hy sinh hãm mình hay làm việc bác ái yêu thương.
4. Đọc kinh Mân Côi trong gia đình.
5. Phó dâng ngày và công ăn việc làm cho Thánh Giuse, xin Ngài bảo vệ và cầu bầu cho bạn.
6. Cầu xin Thánh Giuse cho các Kitô hữu bị bách hại
7. Đọc bất cứ một kinh nguyện hợp pháp nào được chuẩn nhận (imprimatur) hoặc làm các việc đạo đức để tôn vinh Thánh Giuse.
8. Đối với những người già yếu, bệnh tật và hấp hối thì biết chạy đến kêu cầu Thánh Giuse, phó thác cuộc đời và những đau đớn bệnh tật cho Thánh Giuse.

Lạy Thánh Giuse, Quan thầy của Giáo hội, Xin cầu cho chúng con!

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 4:30 – 5:30 PM

++++++++