Phụng Vụ Lời Chúa – Gospel Reading

Chúa Nhật ngày 31 tháng 1, 2021 – Lễ Chúa Nhật IV Thường Niên năm B

BÀI ĐỌC I:  Đnl 18, 15-20
“Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”.

Trích sách Đệ Nhị Luật.
Môsê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đã xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi: sự họ đã nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9.
Đáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng (c. 8).

Xướng: 1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người. – Đáp.

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. – Đáp.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Đừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 7, 32-35
“Người nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12
Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa. – Alleluia.

TIN MỪNG: Mc 1, 21-28
“Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
(Đến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.  Đó là lời Chúa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fourth Sunday in Ordinary Time

Reading I:  Dt 18:15-20

Moses spoke to all the people, saying:  “A prophet like me will the LORD, your God, raise up for you from among your own kin; to him you shall listen.  This is exactly what you requested of the LORD, your God, at Horeb on the day of the assembly, when you said,  ‘Let us not again hear the voice of the LORD, our God, nor see this great fire any more, lest we die.’  And the LORD said to me, ‘This was well said. I will raise up for them a prophet like you from among their kin, and will put my words into his mouth; he shall tell them all that I command him.  Whoever will not listen to my words which he speaks in my name, I myself will make him answer for it.  But if a prophet presumes to speak in my name an oracle that I have not commanded him to speak, or speaks in the name of other gods, he shall die.’”

Responsorial Psalm:  Ps 95:1-2, 6-7, 7-9

R. (8) If today you hear his voice, harden not your hearts.
Come, let us sing joyfully to the LORD;
    let us acclaim the rock of our salvation.
Let us come into his presence with thanksgiving;
    let us joyfully sing psalms to him.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Come, let us bow down in worship;
    let us kneel before the LORD who made us.
For he is our God,
    and we are the people he shepherds, the flock he guides.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Oh, that today you would hear his voice:
    “Harden not your hearts as at Meribah,
    as in the day of Massah in the desert,
Where your fathers tempted me;
    they tested me though they had seen my works.”
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.

Reading II:  1 Cor 7:32-35

Brothers and sisters:
I should like you to be free of anxieties.  An unmarried man is anxious about the things of the Lord, how he may please the Lord.  But a married man is anxious about the things of the world, how he may please his wife, and he is divided.  An unmarried woman or a virgin is anxious about the things of the Lord,  so that she may be holy in both body and spirit.  A married woman, on the other hand, is anxious about the things of the world, how she may please her husband.  I am telling you this for your own benefit, not to impose a restraint upon you, but for the sake of propriety and adherence to the Lord without distraction.

Alleluia:   Mt 4:16

R. Alleluia, alleluia.
The people who sit in darkness have seen a great light; on those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen.
R. Alleluia, alleluia. 

Gospel:  Mk 1:21-28

Then they came to Capernaum, and on the sabbath Jesus entered the synagogue and taught.  The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes.  In their synagogue was a man with an unclean spirit; he cried out, “What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us?  I know who you are—the Holy One of God!”  Jesus rebuked him and said, “Quiet!  Come out of him!”  The unclean spirit convulsed him and with a loud cry came out of him.  All were amazed and asked one another,  “What is this?  A new teaching with authority.  He commands even the unclean spirits and they obey him.”  His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee.

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ – Mass
– Ngày thường – Weekdays : 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật – Sunday Mass
– Thứ Bảy – Saturday: 6:30 AM; 6:00 PM

– Chúa Nhật – Sunday: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội – Confession
Thứ Ba – Tuesday: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy – Saturday: 5:00 – 6:00 PM

++++++++